Een woonhof voor alle Sellingers

“Woonhof Sellingen: een plek voor jong en oud om samen op een prachtige en historische locatie te wonen”

Stichting Woonhof Sellingen
Een grasveld met 11 mensen van alle leeftijden die bezig zijn met iets of aan het praten zijn

Een gat in de markt

Er is een gat ontstaan tussen zelfstandig wonen en opgenomen worden in een verpleeghuis. Het vorige kabinet heeft in de transitie voor de zorg, de toegang tot de verpleeg- en verzorgingshuizen fors ingeperkt. Een van de pijlers onder die transitie is dat we, doordat we ouder worden, ook langer zelfstandig willen (moeten) blijven wonen. Als vanzelfsprekend wordt er daarbij vanuit gegaan dat iedere oudere wel één of meerdere mantelzorgers heeft. Het tegendeel is echter waar en daardoor neemt de behoefte aan gezamenlijk wonen toe.

Dit is één van de redenen dat veel projecten worden gestart met argumenten die gebaseerd zijn op de uitgangspunten van de jaren ’60: het wonen in communes en daarvóór, het wonen in hofjes. De varianten die daaruit zijn voortgevloeid hebben steeds dezelfde ondertoon: gemeenschappelijkheid en gezamenlijkheid. De mens is een sociaal wezen bij uitstek en functioneert daardoor het best in een sociaal netwerk. Specifieker nog: het liefst in haar eigen, bestaan sociaal netwerk, ook op latere leeftijd of wanneer een zorgvraag ontstaat.

Een woonhof voor alle Sellingers

De stichting Woonhof Sellingen ziet dat ook de inwoners van Sellingen in hun eigen dorp willen blijven wonen, ook als er een zorg- of ondersteuningsvraag optreedt. Daarnaast zien zij jongeren en gezinnen uit het dorp wegtrekken, door gebrek aan goede woningen. In het licht van de veranderende samenleving, het in stand houden van de leefbaarheid en maatschappelijke ontwikkelingen zoals het langer zelfstandig thuis wonen sluit een woonvorm voor verschillende doelgroepen hier goed bij aan.

Het doel van Stichting Woonhof Sellingen is daarom om iedereen die in het eigen dorp wil blijven wonen in staat stellen om dit te bereiken. Dit wil zij bereiken door een woonvorm voor verschillende doelgroepen te realiseren, midden in het dorp. Tijdens verschillende bijeenkomsten en gesprekken die door de stichting gevoerd zijn blijkt er veel draagvlak in het dorp te zijn voor een dergelijke woonvorm.